19 september


Het geven
Je hoort meestal dat een relatie een zaak is “van geven en nemen”. Dat is niet het uitgangspunt van God geweest, want Hij heeft in eerste instantie alleen maar gegeven. De Heere Jezus heeft daarom ook gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.(1) God heeft alle mensen zo lief dat Hij Zijn Zoon voor hen gegeven heeft. (2) Echte liefde is gericht op de ander, want zij zoekt zichzelf niet. (3) God heeft jou eerst lief gehad en toen je tot geloof kwam, heeft Hij Zijn Liefde in je hart uitgestort (4) en nu kun je Hem liefhebben. (5) Liefde géven is dus het uitgangspunt van God.

Het bereid zijn liefde te geven aan wie jou liefde geeft is een werelds principe. (6) Een zaak van geven en nemen? Al snel voel je je hierin tekort gedaan en ga je erom vragen! En als je niet vraagt, hoe makkelijker wederzijds verwijt een rol gaat spelen en steken boosheid en bitterheid hun kop op. (7) In deze eisende en manipulerende houding is Gods tegenstander als inspirator makkelijk te herkennen. Geven en vergeven is Gods weg tot harmonieuze relaties.

  1. Handelingen 20:35: “… gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven, dan te ontvangen”.
  2. Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”.
  3. 1 Korinthe 13:5: “De liefde …, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad”;
  4. Romeinen 5:5: “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven”.
  5. 1 Johannes 4:19: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft”.
  6. Matthéüs 5 :46: “Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde”?
  7. Éfeze 4:31-32: “Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, …”. 

Vraagje: Vind je het makkelijk om te (ver)geven, ook als je weinig krijgt?