06 september


De bedoeling
God heeft de schepping gemaakt en daarmee de meest fundamentele man – vrouw relatie in het leven geroepen. Zijn Woord zegt ons dat de hele schepping getuigt van het werk en het Wezen van God. (1, 2)

Bepaalde fundamentele principes herhalen zich op vele manieren in deze schepping en zijn dus blijkbaar belangrijk voor God. Als je rond kijkt in de natuur lijkt alles te draaien om de relatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke en het samengaan hiervan in de voortplanting. God laat je hiermee zien dat leven slechts vruchtbaar kan zijn als het mannelijke en vrouwelijke samengaan. Gods Woord bevestigt deze belangrijke conclusie. (3) Zoals we al gezien hebben, heeft dit basisprincipe een hogere toepassing, namelijk op God en de schepping. De eeuwige God wil als dé Man gemeenschap met Zijn vrouw, de oude schepping, waardoor deze zwanger wordt en vrucht zal voortbrengen. (4) Deze vrucht is de beloofde, eeuwige, nieuwe schepping. (5) Dan zal God in perfecte harmonie en volkomen eenheid met Zijn schepping leven. Deze nieuwe schepping zal een symfonie zijn tot Gods eer. Fundamenteel wijzen alle aardse relaties op deze ene perfecte relatie, die God bedacht heeft en die Hij Zelf verwezenlijken zal. (6)

  1. Psalm 19:2: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk”.
  2. Romeinen 1:20: “Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen (de schepping) verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn”.
  3. Genesis 1:22: “En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!” 
  4. Romeinen 8:22: “Want wij weten, dat het ganse schepsel (schepping) te zamen zucht, en te zamen als in barensnood (dus zwanger) is …”.
  5. 2 Petrus 3:13: “Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont”.
  6. Jesaja 65:17: “… Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde”;

Vraagje: Zie je de vingerwijzingen van God ook om je heen?