03 september


Het begint bij jou
Jij bent een onderdeeltje van Gods schepping. Dit betekent dus dat jij ook vrouwelijk staat ten opzichte van onze Schepper, dé Man. God houdt van jou en wil een relatie met jou en je leven vruchtbaar maken. Dit wordt in de Bijbel op verschillende manieren verwoord:

 1. Gods Woord is het levende Zaad en als je bereid bent dit te ontvangen (geloven), dan wordt je wederom geboren. (1)
 2. Als je tot geloof komt geeft God je de Heilige Geest. (2)
 3. Als je in de Heere Jezus Christus gelooft door Hem toe te laten in je hart, krijg je gemeenschap (avondmaal) met Hem. (3)
 4. Door geloof ben je een kind Gods geworden. (4) 
 5. Door geloof heb je eeuwig leven ontvangen. (5)

Samengevat: God heeft jou op grond van je geloof in de Heere Jezus Christus – Die het Woord Gods is – Zijn Geest gegeven waardoor je eeuwig leven hebt ontvangen. Dit nieuwe, goddelijke, door Zijn Geest verwekte leven is van Hem en niets of niemand kan dat ongedaan maken. (6)

 1. 1 Petrus 1:23: “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”. 
 2. Éfeze 1:13: “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte”; 
 3. Openbaring 3:20: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”. 
 4. Galaten 3:26: “Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus”. 
 5. Johannes 3:36: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven”.
 6. Romeinen 8:38, 39: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch …, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”. 

Vraagje: Wie leeft er in jouw hart?