03 augustus


Vandaag wil ik het met jullie over de tekst uit Matthéüs 16:18 hebben. 

Matthéüs 16:18
En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. 

Wat bedoelt de Heer met deze woorden? Eerst even de betekenis van de woorden Petrus en petra. Petrus betekent steen en petra betekent rots. Om te begrijpen waar de Heer hier op doelt, moeten we een paar teksten terug. Vanaf vers 13 vraagt de Heer aan de discipelen wie zij denken wie Hij is. Vers 16: “En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.” Vers 17: “En Jezus antwoordende, en zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon , Bar Jona! Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.” 

Nu denken velen dat de Heer dus op Petrus (steen) Zijn gemeente zou bouwen, maar je moet wel goed lezen wat er staat! Wat heeft vlees en bloed hem niet geopenbaard? Nou, dat Hij de Christus is en dat op Hem (de rots) Zijn Gemeente gebouwd zou worden! Als op Petrus de Gemeente gebouwd zou worden, dan was het niet best. Petrus wankelde wel eens, zoals elk mens, Matthéüs 14:30: “Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij!” Nee, de Heer zou Zelf Zijn Gemeente bouwen, Hij is de Eerste Steen van dit Bouwwerk! Dit wordt in het Oude Testament al voorzegd. 

Jesaja 28:16: “Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde Steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.” In Éfeze 2:20-22: “Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.” 

Petrus is dus niet degene waarop de Gemeente zou gebouwd worden, maar hij is een “levende steen” van dit “levende” bouwwerk! Ook jij, als je gelooft in de Here Jezus, bent een “levende steen”.