01 augustus


Matthéüs 16:18
En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. 

Deze maand is het onderwerp de Gemeente. Dan denk je vast, welke gemeente? Er zijn er zoveel. Mijn vriendinnetje of vriendje gaat naar een heel andere gemeente dan wij. Maar wat zegt de Bijbel hierover? Zijn er veel Gemeentes of is er maar een? Wat is dan die Gemeente? Soms kan dat heel verwarrend werken en zie je door de bomen het bos niet meer. In deze maand wil ik met jullie door de Bijbel lopen om te kijken wat daar over de Gemeente geschreven staat. 

De Gemeente heeft een heel bijzondere positie in het werk van de Heer in onze tijd. Zoals we weten is de Here Jezus nu niet zichtbaar op de aarde. De laatste keer dat de discipelen Hem hebben gezien, is 40 dagen na Zijn Opstanding. 

Handelingen 1:11
Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkertijd gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. 

Deze tijd dat de Heer niet zichtbaar op aarde is, noemen wij de verborgenheid en dat is de periode vanaf Zijn Opstanding tot nu totdat Hij weer komt. En in die “tussentijd” is nu de Gemeente gekomen. Het is als het ware de verzamelplaats voor degene die in de Here Jezus geloven. Daar zullen we later nog wat uitgebreider op terugkomen, dit is nog maar een inleiding.

Waar komt nu het woord “Gemeente” vandaan? Het is een vertaling van het Griekse woord “ecclesia”; “ek” = van tussen uit, en “caleo”= roepen. Het heeft in het dagelijks taalgebruik de betekenis van een vergadering van een groep mensen. Het was, zeker in die dagen, de wettige volksvergadering. Voorbeeld daarvan zien we in Handelingen 7:38: “… deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was…” Hier gaat het om Israël, die geroepen was uit Egypte en verzameld werd in de woestijn. Je kunt dus zeggen dat de Gemeente een “volk” van God is, – gelovigen – geroepen van tussen de overige (ongelovige) mensen uit!