16 juli


God is Licht. Dat Licht wordt geopenbaard door Zijn Zoon, het Licht der wereld.

De Zoon overwon de macht der duisternis. De duisternis is een type (een beeld) van de macht van satan, Gods tegenstander. God heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het “Licht” (Kolossenzen 1:13).

De duisternis in Genesis 1:2 werd veroorzaakt door de geestelijke val van satan. Het Licht kwam in deze wereld om de kop van satan te vermorzelen (Genesis 3:15). Hij is overwonnen door Christus Jezus en wij mogen met Hem meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37).

Iemand die blind is, leeft in de duisternis. God zond Zijn Zoon “om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, uit het gevan­genhuis, die in duisternis zitten” (Jesaja 42:7). De Heer belooft in:

Jesaja 42:16
Ik zal de blinden leiden door de weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

In het Nieuwe Testament doet de Heer veel wonderen. Deze wonderen zijn tekenen; dat wil zeggen dat die wonderen een betekenis hebben. Zij zijn de vervulling van hetgeen God lang geleden in Zijn Woord beloofd had. Hij doet wat Hij zegt.

De blindgeborene uit Johannes 9 werd genezen, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden (vers 3). Wij zijn allemaal blindgeboren en leven in de duisternis. Door de prediking van het Woord, dat we geloven en aannemen, worden wij ziende. Paulus werd door de Heer gezonden tot het volk en tot de heidenen “om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van satan tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij” (Handelingen 26:18). Zo werkt Gods Woord voor wie gelooft.