10 juli


God is Geest en Hij leidt ons. In het Oude Testament staat:

Jesaja 48:17
Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nut is, Die u leidt op de weg, dien gij gaan moet.

Onze hemelse Vader leert ons wat nuttig is. Paulus vertelt ons wat nuttig is, namelijk de dingen die stichten. Het zijn de dingen die tot opbouw zijn (1 Korinthe 10:23). In het Nieuwe Testament staat dat de Heilige Geest ons in alle waarheid leidt.

Johannes 16:13
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden.

Uit deze twee verzen blijkt weer, dat de HEERE God Dezelfde is als de Heilige Geest. Hij is EEN. Zijn Leven doet een werk in ons, zoals in Jozef en in Bezaleël.

De Geest des Heeren spreekt via mensen. David zegt: “De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.” (2 Samuël 23:2). David was als het ware een mond van God. De psalmen die hij opschreef, zijn geïnspireerd door God. De psalmen gaan niet over David zelf, maar over Zijn Heer, Jezus Christus. Dit wordt op veel plaatsen in de Bijbel duidelijk gemaakt. De bekendste plaats is Matthéüs 22:42-45.

Jezus Christus is de lijfelijke Zoon van David; Hij is de erfgenaam van de troon van David. David noemt zijn zoon echter zijn Heer (aangehaald uit Psalm 110:1). Hoe kan David zijn eigen erfgenaam dienen? Omdat die erfgenaam de erfgenaam van God is. Hij is de Zoon van God. Hij is dus meer dan David. Is dit geen geweldige waarheid?

De Geest van God openbaart ons alle dingen. Dit lezen we in 1 Korinthe 2:10-12. Wat verborgen is in het Oude Testament openbaart Gods Geest ons in het Nieuwe Testament. Wij hebben die Geest van God ontvangen uit genade. Wat een rijkdom om zo deel te krijgen aan kennis van Gods Wezen en Zijn Waarheden.