15 juni


David wordt door God uitgekozen om de nieuwe koning te zijn. Maar eerst gaat hij gewoon terug naar zijn vader en de schapen. Dan komt er oorlog met de Filistijnen. De drie oudste broers van David worden opgeroepen om te vechten (Lees 1 Samuël 17). De Filistijnen hebben echter de reus Goliath bij zich, die onoverwinnelijk lijkt te zijn. Goliath heeft, omdat hij zo groot is, gezag. Hij wil een tweegevecht, maar niemand durft het tegen hem op te nemen. 40 dagen lang daagt Goliath Israël, en dus de God van Israël, uit. Dan komt David in het legerkamp van Saul. Isaï heeft hem gestuurd om zijn broers eten te brengen. David hoort de uitdaging van Goliath en ziet dat niemand het gevecht tegen Goliath aandurft. Dan biedt David aan om degene die God bespot, te bevechten en te verslaan. Saul en de anderen lachen hem uit. David zegt in:

1 Samuël 17:37
De HEERE, Die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beers, Die zal mij redden uit de hand van dezen Filistijn.

Dit is geloof in God. Als God hem beschermt tegen de leeuw en de beer, zodat hij niet sterft, dan zal Hij David zeker beschermen tegen Goliath, de vijand van God en Zijn volk. Hier staat niet dat David niet kan sterven, maar dat God hem beschermd heeft. Zo kan God ook ons, als gelovigen, beschermen in ons dagelijks leven, maar Hij beschermt ons zeker in de strijd tegen de duivel (Éfeze 6:10-20). Wij mogen weten dat Jezus Christus heeft overwonnen en ons de overwinning geeft (Romeinen 8:37).

David neemt zijn slinger en zoekt vijf stenen. Deze stenen spreken van Christus en de Gemeente. Dit kan ik hier helaas niet nader uitleggen. David gaat in geloof de strijd aan. David zegt tot Goliath: “Gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik kom tot u in den Naam van den HEERE der heirscharen, den God der slagorden van Israël, Dien gij gehoond hebt.” David weet dat de Heer met hem is. Met één steen verslaat hij deze, naar aardse normen, onoverwinnelijke reus Goliath. Die steen is een beeld is van de Here Jezus Christus, de Rots Die vast staat.

David weet dat God sterker en machtiger is dan welk mens ook. Hij gelooft en vertrouwt die God van Israël. Jij ook? Hoe bedreigend het leven soms kan zijn; in Christus ben je altijd overwinnaar.