18 april


In de brief aan de Hebreeën hebben wij al kunnen lezen dat de Heere Jezus de borg is voor een beter Verbond dan het oude verbond / de wet was. Net als in de Hebreeënbrief gaat het in de hele brief van de apostel Paulus aan de Galaten ook over de tegenstelling van wet en genade. Dat is de tegenstelling van het oude verbond tegenover het nieuwe verbond.

De broeders en zusters in de gemeente in Galatië hadden namelijk een probleem. Zij waren bekeerd, hadden dus nieuw leven ontvangen door geloof in de Heere Jezus Christus, maar in de praktijk van hun dagelijks leven probeerden zij telkens weer om onder de wet / onder het oude verbond te leven. En dat kan natuurlijk niet!
Paulus wordt daar ook heel boos over en schrijft in:

Galaten 3:1-3
(1) O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? (2) Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? (3) Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?

Als je dus nieuw leven ontvangen hebt en daarna onder de wet gaat leven, dan ben je niet goed wijs, dan ben je “gek” geworden, zegt de apostel Paulus.

En dat vinden wij toch ook?