14 april


Wij lezen in:

Romeinen 10:4
Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft.

Dus weer een bevestiging dat de wet beëindigd is. Door de dood aan het kruis heeft de Heere Jezus de wet vernietigd en de weg vrij gemaakt voor het Nieuwe Verbond. En dat Nieuwe Verbond is tot stand gekomen doordat God de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt en Hem daardoor nieuw, rein, onvergankelijk, eeuwig leven heeft gegeven. Onze Heere Jezus was trouwens de Eerste Die dit nieuwe, eeuwige leven, ontving!

En wij weten en geloven dat een ieder die in Hem gelooft deel heeft aan dat nieuwe leven en daarmee lid wordt van het Nieuwe Verbond. Lees het bekende vers uit:

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven hebbe.

In dat Nieuwe Verbond heerst niet wet of “gebod op gebod”; daar heerst genade, vergeving, liefde! En er is maar één gebod, zegt Johannes “In de Heere Jezus Christus geloven en elkander liefhebben!”

1 Johannes 3:23
En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.