15 maart


Lees Jesaja 61:18

De Heere Jezus leest deze profetie in Lukas 4:14-21. Kijk eens waar Hij stopt met lezen.

Lukas 4:21
En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

De Heere Jezus leest Jesaja 61 voor en verklaart dat het over Hem gaat. De Verlosser is gekomen! Nu mag je verwachten dat al wat aangekondigd en beloofd is in de profetische boeken, aangaande het Nieuwe Verbond, gaat komen. Maar … uit het boek Handelingen en de geschiedenis blijkt duidelijk dat het Nieuwe Verbond over Israël nog nooit is aangebroken. Tot op heden heerst Israël niet over zijn vijanden en de Messias wordt nog altijd niet door hen erkend.

Is het Nieuwe Verbond dan nog niet aangebroken? Heeft Jezus gefaald? De Bijbel verklaart deze dingen. De simpele waarheid is deze: Er zit tijd tussen de eerste komst van Jezus in vernedering en Zijn tweede komst in verhoging. Heb je gezien waar de Heere Jezus stopte met voorlezen in Lukas 4?

Hij stopte bij “om te prediken het aangename jaar des Heeren”. In Jesaja 61 staat er achteraan: “. . . en de wraak onzes Gods”. Wel, verlossing van zonden is wel gekomen bij de dood en opstanding van de Heer, maar de overwinning op Gods vijanden op aarde (waarin Israël een prominente rol speelt) is nog niet gekomen. Dit is het geheim, de verborgenheid in Gods plan, waar de apostel Paulus uitgebreid over spreekt.

Israël is door God uit haar ambt gezet als volk Gods en de Gemeente is hier voor in de plaats gekomen (Romeinen 9:11). Israël verwierp de Messias, ook na Zijn opstanding en moet nog een zware periode ondergaan voordat zij in het Nieuwe Verbond wordt bevestigd. De Heere Jezus wist van dit Goddelijk plan. Hij zei tegen Pilatus: “Nu is mijn Koninkrijk niet van hier.” (Johannes 18:36)

Lees ook 1 Petrus 1:10-12