19 februari


Kolossenzen 1:18
En Hij is het Hoofd des lichaams, der Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeboorne uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

De meeste Bijbelvertalingen geven hier in de plaats van “allen”: “alles” of “alle dingen”. Dat is ook een betere vertaling. Het gaat hier niet over personen maar over dingen. Hier wordt nog niet over de toekomstige wedergeboorte van de wereld gesproken, maar wel over dat aspect van de wedergeboorte dat al tot stand is gekomen. Want diegenen die in Christus zijn, zijn nu al een nieuwe schepping, samen vormen zij het Lichaam van Christus.

Zoals we al eerder gezien hebben, is de opstanding van de Here Jezus de voorwaarde voor de wedergeboorte van uiteindelijk de gehele schepping.

Kolossenzen 1:20
En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen, die in de hemelen zijn.

Hier wordt gesproken over de uiteindelijke wedergeboorte van de gehele schepping. Paulus spreekt hier over “alle dingen”. Dus niet alleen over de verlossing van de mensheid, maar over de verlossing van “de hemelen en de aarde”.

De oorspronkelijke, zowel als de huidige wereld, waren bestemd voor God. Maar sinds de opstand van satan lag de gehele schepping in de macht van satan en diende hem in plaats van de Schepper. Door het verzoeningswerk van Christus zal de oude schepping worden wedergeboren tot Hem, en uiteindelijk tot het doel komen, waarvoor zij geschapen werd, namelijk tot eer van God.

Door wedergeboorte worden niet alleen wij, maar uiteindelijk dus de gehele oude schepping verlost uit de macht van satan.