31 januari


Openbaring 22:21
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Christus heeft het laatste woord
We zijn bij het slot van de Bijbel terechtgekomen. Het is prachtig om te zien dat we in het begin van de Bijbel al geconfronteerd worden met het spreken van God. En zo eindigt de Bijbel ook, namelijk met het spreken van Christus. Hij staat aan het begin van de dingen, maar Hij is ook het einde van de dingen. Het laatste woord in de Bijbel is “Amen”. Dit betekent dat al het voorgaande wis en waarachtig is. God heeft gesproken en wat Hij heeft gesproken is waar en al de dingen zullen in en door Hem vervuld worden.

Christus zegt in Openbaring 1:8: “Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.” Als Christus hier zegt dat Hij “het Einde” is, dan wordt daar niet alleen mee bedoeld dat Hij de dingen afsluit, doet ophouden, maar veel meer dat Hij het doel, de eindbestemming is van de dingen.

In ons spraakgebruik zeggen wij wel eens dat we iets of iemand het einde vinden. Dat betekent dat wij het geweldig vinden. Mag Christus voor ons ook het “einde” zijn. Mag Hij het doel van ons leven en bewegen in deze wereld zijn, maar dat wij Hem ook geweldig vinden om Wie Hij is en om wat Hij elke dag betekent in ons leven.

Christus is de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods.