14 januari


Éfeze 6:17
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Gods Woord als wapenrusting
Als een mens tot geloof in de Heere Jezus is gekomen en dus heeft besloten om de Heiland te volgen, dan staat die persoon een levenslange strijd te wachten. Niet alleen is het dan zijn taak om het Woord van God te verspreiden onder de mensen, maar hij moet ook het geloof verdedigen! Zijn voornaamste wapen, zowel voor de verdediging als voor de aanval, is de Bijbel. Het is het geestelijke zwaard, waarmee de gelovige vijandige denkbeelden en filosofieën kan bestrijden en het pad kan effenen om Gods waarheid ingang te doen vinden in het bolwerk van het menselijk denken en de menselijke wil.

De Heere Jezus Zelf is een prachtig voorbeeld van dit soort praktisch Bijbelgebruik. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is als Hij in de woestijn verzocht wordt door de duivel. (Matthéüs 4:111) Tot driemaal toe pareert de Heer de duivel met de woorden “er is geschreven”. Alle drie de keren pareert de Heer de duivel vanuit het Oude Testament. Ook mensen die Hem in verzoeking probeerden te brengen, bestreed de Heer met het Bijbelse woord.

Verder zien we in de Bijbel dat mensen die er oprecht en eerlijk naar vroegen, vaak onder de indruk van Jezus’ antwoord waren. Gods Woord is een machtig wapen om de denk- en handelswijze van mensen te beïnvloeden. Daarom moet een kind van God goed de Bijbel kennen.

Mag Gods Woord ten allen tijde in mijn hart en in mijn leven zijn, opdat ik bestand zal zijn tegen de aanvallen van de boze.