13 januari


Éfeze 4:13
Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

Groei door Gods Woord
Uit het verband kunnen we ontdekken dat apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars aan de Gemeente gegeven zijn tot de “volmaking der heiligen… tot opbouwing des lichaams van Christus; … een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;”

De bedieningen uit vers 11 hebben allemaal met het Woord van God te maken. Apostelen en profeten zijn de oudste bedieningen.

Kenmerkend voor de bediening van de profeten is, dat de Heilige Geest door hen tot de gemeente sprak. (vergelijk Handelingen 21:10, 11) Overigens wordt de gave van profetie vandaag niet meer gegeven! Dit heeft te maken met het “vervullen van Gods Woord”. (zie 4 januari)

Ook wordt de bediening van evangelist genoemd. Hun taak bestaat uit de verkondiging van het Evangelie in de ruimste zin. (vergelijk 2 Timótheüs 4:2) Herders en leraars worden hier in één adem genoemd. Een herder brengt de kudde bij het voedsel van het Woord van God. De opdracht van de herder en leraar is respectievelijk de gemeente te leiden en haar te onderwijzen in de juiste (gezonde) leer en levenswandel.

Mag mijn verlangen zijn dat ik in geestelijk opzicht een volwassen persoon mag worden, opdat ik een goed onderscheidingsvermogen heb en in dit opzicht Gods doel met mijn leven bereikt mag hebben.