07 januari


Handelingen 9:31
De Gemeenten dan, door geheel Judéa, en Galiléa, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.

De “vreze des Heeren”
Nu wordt er in Handelingen 9:31 gesproken over wandelen “in de vreze des Heeren”. Er wordt door gelovigen erg gerommeld met de Bijbelse uitdrukking “de vreze des Heeren”. Men wil de tekst niet letterlijk nemen, terwijl dat toch echt de enige manier is om aan de Bijbelse betekenis van die uitdrukking recht te doen.

De uitdrukking is afkomstig uit het Oude Testament. (vergelijk 2 Kronieken 19:9; Spreuken 1:29) Het betekent dat men leeft in eerbied en ontzag voor de HEERE en in gehoorzaamheid aan Zijn wil. Het is het diepe besef dat we niet zonder gevolgen tegen het Woord van de Heer kunnen ingaan. God is geen wispelturige en onredelijke tiran, Hij is ook genadig en barmhartig en bewogen met de mens en de wereld, maar Hij laat niet met Zich spotten. Wie tegen Zijn Woord ingaat, komt Hem tegen.

In Handelingen 9 zien we de heerlijke gevolgen van het respecteren en eren van onze Heer. Zij werden vermenigvuldigd! Het gehoorzaam volgen van de Heer en Zijn Woord heeft tot gevolg dat er zegen volgt op ons werk. Dit wil in de eerste plaats niet zeggen dat geluk, voorspoed, welvaart en gezondheid automatisch je deel zal zijn, maar wel dat Christus met aangenaamheid op je leven kan neerzien.

“De vreze des HEEREN is de tucht der wijsheid”.