Home » Frontpage »

Jongeren

Jesaja 11:1-9
(1) Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. (2) En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. (6) En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geiten­bok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. (7) De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. (8) En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. (9) Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

De heilzame uitwerking van de regering van Christus lezen we in dit gedeelte. Christus heeft de Geest des Heeren ontvangen. Hij zal de wereld besturen in gerechtigheid. Hij zal niet beïnvloedbaar zijn door mooie ogen, mooie praatjes, of mooie beloftes. Hij zal regeren met recht en in waarheid. Zijn oordeel zal juist zijn. Daarom zullen de volkeren niet tegen elkaar strijden, want er heerst recht en gerechtigheid. Ja, men zal al het wapentuig dat er is omsmelten. Zwaarden worden omgezet in spaden. Speren worden in messen veranderd. Werktuigen die dood en verderf zaaiden, worden nu gereedschappen om de aarde te bewerken en de oogst binnen te halen. En ook op de dieren heeft de regering van Christus een heilzame werking. Een wolf zal in onze tijd graag een schaap verorberen, maar dan zullen ze bij elkaar zijn, zonder dat er wat gebeurt met het schaap. Een leeuw heeft nu graag een kalf tot prooi. En een luipaard is niet vies van een geit. Maar straks zullen zij bij elkaar in het weiland lopen en een klein jongetje zal in staat zijn om ze allen te hoeden. Alle dieren, die nu een gevaar voor de mens zijn, zullen veranderen. Men hoeft nergens meer bang voor te zijn. Dat komt omdat de aarde vol zal zijn van de kennis van God. Het Woord van God heeft een positieve invloed op de gehele schepping. Alle volkeren zullen naar Jeruzalem komen en onderwezen willen worden door het volk van God, namelijk Israël. Je kunt het je niet voorstellen dat er zo’n periode zal bestaan in de geschiedenis van de aarde. Maar deze “droom” zal nog één keer wreed verstoord worden.