Home » Frontpage »

Jongeren

Openbaring 16:17-21 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven
(17) En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied! (18) En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. (19) En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
(21) En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

In dit gedeelte wordt de laatste oorlog beschreven, voordat het vrederijk begint. Het gaat over de vernietiging van Babylon (= Babel). Babylon is de hoofdstad van het laatste wereldrijk, hetgeen door Daniël al voorzegd was, in de geschiedenis van het beeld van Nebukadnezar. Dit rijk zal de kenmerken dragen van alle voorafgaande wereldrijken. En dit rijk zal worden bestuurd vanuit Babylon. Daar woont dan de grote tegenstander van Christus, de oude slang. Hij leidt de mensheid in de oorlog. En dan voltrekt de zevende engel het oordeel. Vanuit de hemel komen er bliksemschichten en donderslagen en grote hagelstenen, zo groot als keien en brengen het oordeel van God. Ook is er een grote aardbeving, zoals er ook nog nooit geweest was. Die aardbeving splitst de stad in drie delen en eilanden en bergen vind je niet meer. En dan nog lasteren de mensen God vanwege dit oordeel. Ondanks dat God deze teke­nen laat zien, wil de ongelovige mens zich niet buigen voor God. Men dacht dat Babylon een grote sterke en onoverwinnelijke stad was. Babylon was een stad geworden, die bekend was om haar specerijen, haar gouden en zilveren voorwerpen. Het wordt een stad, die met geweld geoordeeld zal worden. Een stad die in één uur vernietigd zal worden. En daarna zal er ook niets van enige waarde in haar gevonden worden. Die stad moet vernietigd worden, omdat vanaf dat moment, een nieuwe stad het centrum van de wereld zal zijn, namelijk Jeruzalem. De stad van David. Vanaf dat moment zal het nieuwe wereldrijk gerealiseerd zijn, namelijk het Israëlitisch wereldrijk, met Jeruzalem als hoofdstad. Daar zal Christus regeren vanaf de troon van David.