Home » Frontpage »

Jongeren

Amos 9:11-15
(11) Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; (12) Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. (13) Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. (14) En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. (15) En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Waarom komt die dag des Heeren wanneer de Here Jezus terugkomt? Waarom die donkere dag, waar op er geen licht meer schijnt en het oordeel van God over deze wereld begint? Vanwege de belofte aan David, Abraham, Noach en Adam, dat God deze wereld onder het gezag zal plaatsen van de Enige Erfgenaam. Deze Erfgenaam is de Zoon van David, de Zoon des mensen (eigenlijk de Zoon van Adam), de Zoon van God. Hij zal als Koning heersen over deze wereld, zoals God dat bedoeld had in Genesis 1, toen Hij Adam schiep. De basis voor deze aanstelling was gelegd op Golgotha (kruis) en in de hof van Jozef van Arimathea (opstanding). De Here Jezus was gestorven en op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij was de Zoon die God had aangesteld tot Koning, vanwege zijn gehoorzaamheid. Alleen heeft die Koning niet direct Zijn Koninkrijk opgeëist, maar dat doet Hij op de dag des Heeren wel. En daarom worden alle vijanden aan Hem onderworpen. Dan wordt het Koninkrijk van David weer opgericht. Dat Koninkrijk dat in verval was gekomen, omdat het volk Israël en zijn konin­gen niet luisterden naar de Heere. Daarom wordt hier ook gesproken over een vervallen hut. Een ruïne is het. En de komst van de Here Jezus op die dag des Heeren is het begin van het herstel van het koningschap over Israël. Maar al het oude moet eerst weggedaan worden en dan begint God met de opbouw. Het land wordt verwoest, maar alles zal herbouwd worden. Het land zal zijn opbrengst weer geven en het overblijfsel (dat de Naam des Heeren aangeroepen had) zal de steden en dorpen weer bouwen en veilig in het land wonen.