Home » Frontpage »

Jongeren

Jesaja 13:6-13
Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven
(8) En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. (9) Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. (10) Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. (11) Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen. (13) Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.

De profeet Jesaja kondigt hier de dag des Heeren aan. Een gruwelijke dag. Een dag van totale verwoesting. Zelfs de zondaren worden uit het land verwijderd. Er is dus dan in het land geen levende ziel meer. Alle mensen die daar wonen, Joden, Palestijnen, Arabieren, alle leden van de diverse groeperingen (zoals Hamas, El Fatah) zullen worden weggevaagd uit dat land. En ook de profeet Jesaja noemt de kenmerken van die dag op: de zon zal verduisterd worden, en de maan zal geen licht meer geven en de sterren des hemels zullen niet meer schijnen (vers 10). Het gaat onmiskenbaar over dezelfde dag. Die dag waarop het huis van Israël geoordeeld zal worden. Maar die dag zal ook het begin zijn van het oordeel over de wereld. Dat blijkt uit vers 11 t/m 13. De dag des Heeren is dus niet slechts een dag van 24 uur, maar een langere periode. De dag des Heeren begint met de kenmerken van verduistering, die we steeds tegenkomen. Als het oordeel over het volk Israël voltrokken is en het overblijfsel gered is, zal het oordeel van God over deze wereld verder gaan en dan volgen de oordelen zoals die in Openbaringen 8 genoemd worden. Maar ook dan is er nog steeds de mogelijkheid om gered te worden. Want daarvoor treffen deze oordelen de mensheid op aarde. Zij zijn er tot de bekering van de zondaar.