Home » Frontpage »

Jongeren

1 Thessalonicenzen 4:13-18
(13) Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. (14) Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. (15) Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. (16) Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; (17) Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. (18) Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Boven dit stukje staat als titel: over de wederkomst van Christus. Dat is een
beetje misleidend. De vertalers van de Statenvertaling dachten waarschijnlijk dat in dit stukje de wederkomst van Christus beschreven stond. Maar als je goed leest, dan zie je dat het gaat over de opname van de Gemeente van Christus. Dat is niet hetzelfde als de wederkomst van Christus. Want over de opname lezen we heel andere gebeurtenissen, dan over de wederkomst. Hier worden de gelovigen, die al overleden zijn sinds de opstanding van de Heere Jezus Christus, eerst opgewekt. Alle gelovigen die behoren tot de Gemeente van Christus. Dat zijn dus alle mensen die geloven dat zij met de Heere Jezus Christus gestorven zijn, begraven zijn en ook opgestaan zijn! Zij behoren tot die Gemeente van Christus. Ook zij die lichamelijk gestorven, of zoals de Bijbel dat dan noemt, ontslapen zijn. Zij worden als de bazuin klinkt als eerste opgewekt en daarna worden alle gelovigen die nog leven in een ogenblik veranderd. Daarna gaan alle gelovigen tegelijk de Heere tegemoet in de lucht. Dat betekent dat de Heere Jezus op dat moment niet op de aarde staat. Wij gaan Hem tegemoet. Wij worden opgenomen in wolken, zegt Paulus. Eigenlijk staat er: “Wij worden met kracht weggenomen”Of, zoals Openbaring 12 het zegt: “Wij worden weggerukt tot God en Zijn troon”. Een keer knipperen met je ogen en het is gebeurd, zo snel gaat dat. Het gaat dus niet over het feit dat de Heere Jezus letterlijk weer met zijn voeten op de aarde zal staan, maar over de opname van de Gemeente van Christus.