Home » Frontpage »

Jongeren

Lezen: Romeinen 12:1-2

Een levend, Gode welbehagelijk, offer
We hebben stilgestaan bij verschillende rituelen, beelden, tekenen, wonderen en gewoontes. Hopelijk begrijp je nu iets van de Bijbelse betekenis ervan. Uiteindelijk gaan ze allemaal op één of andere manier over het werk en de persoon van de Heer Zelf. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de offers alleen als ritueel uitgevoerd zouden worden. Het ging de Heer om geloof in wat Hij gesproken had, om het hart van degene die het offer bracht. Met de komst van Christus zijn de offers vervuld. De rituelen die er onder het Nieuwe Verbond zijn, zijn Doop en Avondmaal.

Als je gelooft in de Heere Jezus staat niets je in de weg om aan deze rituelen deel te nemen. Geen heilige dagen, geen offers, wetten, kledingvoorschriften, of iets dergelijks heeft de Heer ons gegeven, maar twee tastbare beelden om ons tegemoet te komen. Eenmaal Doop, telkens weer Brood en Wijn. Ze spreken van de geestelijke zegeningen van het Nieuwe Verbond. Van de eenheid met de Heer en met je broeders en zusters in een nieuwe schepping. Ze spreken van het Woord, dat jou eeuwig leven gaf en jou reinigde. En van het Woord dat jou nog steeds reinigt, voedt, onderwijst, bekrachtigt, troost en hoop geeft en je (leven) een zinvolle inhoud geeft, kortom: je oog richt op Christus en je verandert naar Christus’ beeld.

We hopen dat je door de vele beeldspraak de reikwijdte van de werking van het Woord van God ziet. Dat je met plezier je verder in het Woord wilt verdiepen. De Heer staat voor je klaar om je verder te leiden. Jouw leven mag een levend offer zijn voor je Heer. Wil je je leven aan Hem geven?

Tot slot het eerste couplet van lied 216 uit de bundel van het Leger des Heils:

Als de ranken aan de wijnstok zijn we aan U verbonden, Heer; U gaf ons de heil’ge roeping vrucht te dragen tot U eer. In onszelf zijn wij onmachtig, zonder U komt niets tot stand, maar wij zullen veel vermogen zo we in U zijn ingeplant. 

Help mij Heer in U te blijven, groeiend, wassend dag aan dag, dat mijn leven U ter ere rijke vruchten dragen mag.