Home » Frontpage »

Jongeren

2 Timótheüs 3:15
En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

De betekenis van Gods Woord voor ons
In het bovenstaande vers zegt Paulus dat de Schriften ons wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof in Christus Jezus. Je moet de Bijbel dus niet beschouwen als een handboek voor allerlei wetenschappen.

Hier staat dus dat de kennis van het Oude Testament iemand kan “wijs maken tot zaligheid”, als dit gepaard gaat met geloof in Christus Jezus. De behoudenis ligt dus niet in het kennen van het Oude Testament zelf, maar uitgaande van het geloof in Christus Jezus kan men met het Oude Testament bewijzen dat Jezus de Christus is en dat de behoudenis in Hem wordt gevonden.

Al in het Oude Testament kunnen we leren over de verlossing die er in de Heere Jezus is. Die boodschap komt vaak op een verborgen manier tot ons, maar daarom komt ze wel tot ons. We zien het bijvoorbeeld in de offerandes, in de bouw van de tabernakel, in de geschiedenissen van de Richteren en in de uitgesproken en opgeschreven profetieën.

Dank u Heer voor Uw Woord dat mij wijs maakt.