Home » Frontpage »

Jongeren

Jeremía 23:29
Is Mijn woord niet alzo, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?

Gods Woord als een hamer
Zoals er parallellen zijn tussen het Woord van God en het vuur zo zijn er ook parallellen te vinden tussen hetWoord van God en de hamer. De hamer komen we in de Bijbel negen keer tegen en dat allemaal in het Oude Testament. Ook hier gaat het in het bijzonder weer om oordeel. We vinden dat ook terug in het woord vermorzelen of verbrijzelen.

We zien in Richteren 4, waar we de geschiedenis van Sísera en Jaël vinden, dat Sísera gedood wordt doordat Jaël hem met de nagel en de hamer door de slaap slaat. Oordeel!
Toegepast op de gelovige mens van vandaag zou je kunnen zeggen dat onze oude mens door de hamer van Gods Woord vermorzeld is. Ons stenen hart is door de werking van het Woord en de Geest een hart van vlees geworden. En zo hebben we door de wedergeboorte en de inwoning van de Heilige Geest een nieuw hart ontvangen.

Heer, verbreek met Uw Woord de hardheid van mijn hart en leven en maak het zacht voor de werking van Uw Geest.