18 november


Zo God voor ons is …

Romeinen 8:28
En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Een mooie tekst, vind je niet? Het vers geeft je een gevoel van “mij kan niks gebeuren”. Als je God liefhebt, werkt alles mee ten goede. Of zoals het er een paar verzen verder zo mooi staat: “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (vers 31). Als je gelooft, ben je een kind van God. God gedraagt zich tegenover ons als een vader. Bovenal houdt Hij van ons, puur zoals we zijn. Met al onze (on)hebbelijkheden! Als we trouw zijn aan Hem en oprecht Zijn wil zoeken, dan leidt Hij ons. Hoe? Als we bijvoorbeeld in moeilijke situaties komen, dan vertroost Hij ons hart. Als we niet weten wat we bidden zullen, bidt Hij voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen (Romeinen 8:26). Geen zichtbare of tast­bare dingen, maar wel vrede in ons hart en de belofte dat God alles (dus ook onze onverstandige keuzes en onze gebreken en problemen) doet meewerken ten goede. Op voorhand dus eigenlijk al “eind goed al goed”.

Van “degenen die God liefhebben”, staat er bovendien dat ze naar Zijn voornemen geroepen zijn. Voornemen is een ouderwets woord voor bedoeling of plan. Wat dat plan is, lees je onder meer in de verzen 29 en 30 van Romeinen 8. God heeft Jezus liefgehad van voor de grondlegging der wereld. Christus is sinds Zijn opstanding Gods Eerstgeboren Zoon. En het is de bedoeling dat Hij er veel broers bij krijgt. Zoals God Zijn Zoon bestemd heeft om te erven, zo heeft Hij ons bestemd om beelddragers van Christus te worden om samen met Hem te erven; mede-erfgenamen (= broeders) in Gods bezittingen (zie ook vers 17).

Had je dat kunnen dromen? In Christus ben je uitverkoren voor dit plan van God. En om te kunnen beantwoorden aan deze roeping heeft God Zijn Zoon aan ons als Helper gegeven (vers 32-34). We mogen straks delen in Zijn heer­lijkheid. Tot die tijd doet God alle dingen medewerken ten goede. Mooi hè?! Geen ding, dus ook geen zonde, kan ons scheiden van Christus. Als dat geen verlossing is?!