11 september


De emotie
Het woordenboek zegt dat emotie innerlijke “gemoedsbeweging” of “ontroering” is. Dat betekent dat onze emotie onzienlijk is en daarom is het naast onze gedachten ook een uiting van onze geest. Beleven is niet alleen de feitelijke gebeurtenis waarnemen, maar vooral ook ervaren wat het innerlijk met je doet. Deze inwendige reactie, deze innerlijke beleving noemen we dus de emotie. 

God is liefdevol, goedertieren, barmhartig en oneindig veel meer. (1) Deze eigenschappen van God zijn geladen met emotie. En juist deze uitingen van Zijn Geest spelen de boventoon in de relatie die Hij met gelovigen heeft. (2) Ze zijn immers gericht op eenheid en harmonie. Emotie speelt ook in al jouw relaties een belangrijke rol. Dat heeft God zo gemaakt en je moet dat niet ontkennen of onderdrukken, maar juist op zijn waarde weten te schatten. Als je in jouw relaties deze innerlijke kant wegstopt, doe je in feite te kort aan de beleving van je geest en dat zal onvermijdelijk ook negatieve gevolgen hebben voor je geloofsbeleving. (3) Het zal je geloofsleven terneerdrukken en de bevrijdende kracht van Gods Geest belemmeren. (4) God schept er behagen in dat je van het leven geniet op de door Hem bedoelde wijze. (5) God heeft Zelf het voorbeeld gegeven door Zijn emoties volop te betrekken bij Zijn relaties. God laat je zien hoe je emoties kunt gebruiken om jouw relaties in balans te brengen en er daardoor meer van te genieten. 

  1. Psalm 103:8: “Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid”. 
  2. Éfeze 2:4: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft”
  3. Éfeze 4:30, 32: “En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, …, maar zijt … goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, …”
  4. Romeinen 15:13: “De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes”. 
  5. Prediker 9:7-9: “Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God heeft alrede een behagen aan uw werken. … Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen …”

Vraagje: Durf je samen met God van het leven te genieten?