09 september


De verantwoordelijkheid
God heeft besloten de volle verantwoordelijkheid voor de relatie met Zijn schepping te nemen. Het reddingsplan voor deze schepping is begonnen met een duidelijke, door liefde gedreven keuze. Hij maakte een plan en besloot dit Hoogstpersoonlijk ten uitvoer te brengen. (1) Zo werkt het bij de mens ook. God heeft ons verstand en gevoel gegeven. In je hart komen je gedachten en emoties samen en bepalen je handelswijze. (2) Met je hart maak je keuzes voor bepaalde relaties en de bijbehorende verantwoordelijkheid. (3) Zo werkt het bij dieren niet. Ze kunnen geen keuzes maken maar volgen hun instinct. (4) God heeft bij de schepping bepaald hoe een dier zich zou gedragen en Hij is daar in feite verantwoordelijk voor. Als een dier relaties aangaat, volgt hij met volle inzet zijn aard en verheerlijkt zo, zonder het te beseffen, zijn Schepper. 

Helaas laat de mens z’n gedachten en gevoel ook wel buitenspel. Als je dagelijks de krant doorneemt lees je de gevolgen van deze houding, vaak ook in de relationele sfeer. De mens handelt dan onnadenkend en gevoelloos en daarmee “beestachtig”. God houdt je persoonlijk verantwoordelijk voor álles wat je doet. (5) Ook in je relaties ben je zelf verantwoordelijk voor al jouw keuzes en alle daaruit voortvloeiende consequenties. (6) 

  1. 2 Timótheüs 1:9: “(God), Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen”; 
  2. Matthéüs 15:19, 20: “Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, overspelen, …, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen”
  3. 1 Korinthe 4:5: “… de Heere …, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een ieder lof hebben van God”. 
  4. 2 Petrus 2:12: “…, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, …”
  5. Romeinen 14:12: “Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven”. 
  6. Kolossenzen 3:17: “En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God …”

Vraagje: Durf je de consequenties te dragen voor je keuzes?