05 september


Het voorbeeld
De Bijbel zegt dus dat je door geloof kind van God bent geworden. Door het geloof heeft je natuurlijke bestaan vrucht voortgebracht voor de eeuwigheid. Je beantwoordt aan het fundamentele doel dat God met ieder leven heeft, namelijk nieuw leven voortbrengen. Door deze wedergeboorte is de meest fundamentele relatie van je leven tot stand gekomen. Deze relatie tussen jou en God is het voorbeeld voor alle andere relaties die je aangaat.

Je mag in alle eenvoud en oprechtheid bij God komen zoals je bent en hoeft je niet beter voor te doen. (1) Hij houdt immers van jou zoals je bent en niets kan dat veranderen. (2) Je kunt en mag alles met Hem bespreken en dat zal je hart rustig maken. (3) Hij luistert altijd en leeft met je mee. (4) Hij geeft je advies door zijn Woord. (5) God geeft je bovendien de kans om Zijn Liefde te beantwoorden door je gelegenheid te geven iets voor Hem te doen. (6) Deze goddelijke principes kun je toepassen op al je relaties. Hechte relaties krijg je alleen bij wederzijdse oprechtheid, openheid en begrip. God zal telkens weer blijken je grote voorbeeld te zijn.

  1. Lukas 18:13: “En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!”
  2. Romeinen 8:38: “Want ik ben verzekerd, dat noch …, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”.
  3. Filippenzen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”.
  4. Hebreeën 7:25: “Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden”. 
  5. Psalm 119:105: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad”.
  6. Kolossenzen 3:23: “En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen”. 

Vraagje: Wat zijn voor jou de belangrijkste principes in je relaties?