04 september


Het eindigt bij God
God wil niet alleen met jou, maar met elk mens een levende relatie hebben. (1) Door gemeenschap met dé Man kan een ieder eeuwig goddelijk leven krijgen. (2) Het natuurlijke leven wordt bevrucht door God en het opnieuw geboren, door Gods Geest verwekte, leven kan Zijn eeuwige vrucht voortbrengen. (3, 4) We leven voortaan in de blijde verwachting van de nieuwe schepping die Hij beloofd heeft. (5) In deze nieuwe hemel en aarde zullen we in volmaakte harmonie met God leven. (6) We zullen voor altijd bij Hem zijn en Hem overal kunnen zien en ontmoeten. (7)

De bij Adam en Eva in het paradijs verstoorde relatie tussen God en Zijn schepping is dan volledig en voorgoed hersteld. Dan komt God in elk leven volledig tot Zijn doel en daarmee komt ook elk leven zelf tot zijn eigen einddoel. Dat is mijn en jouw hoop en troost zolang we hier nog op aarde zijn. Daarom kunnen wij goede moed houden en mogen we elkaar met dit vooruitzicht versterken en bemoedigen. We mogen vol verwachting en verlangend uitzien naar deze toekomst. In deze hoop zullen we niet teleurgesteld worden omdat God Zelf ons dit beloofd heeft.

  1. 1 Timótheüs 2:4: “(God) wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”. 
  2. Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. 
  3. Johannes 3:5: “Jezus antwoordde: … Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan”.
  4. Galaten 5:22: “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”. 
  5. Openbaring 21:1, 5: “En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; … Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw”.
  6. 1 Korinthe 15:28: “…, opdat God zij alles in allen”.
  7. 1 Thessalonicenzen 4:17-18: “… opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden”.

Vraagje: Waar kijk jij hoopvol naar uit?