02 september


Mannelijk en vrouwelijk
God heeft het initiatief genomen tot actieve relaties door wezens te scheppen die Zijn Liefde kunnen beantwoorden. Het eerste mensenpaar had aanvankelijk een harmonieuze relatie met elkaar (1) en met hun Schepper. Deze relatie werd echter grondig verstoord doordat Adam en Eva gehoor gaven aan de “tuinslang” en daarmee Gods inzettingen negeerden. Dit lees je in Genesis 2 en 3. Deze zonde resulteerde erin dat ze zich voor God gingen verbergen. (2) Deze “zondeval” had ook een heel opvallend gevolg voor hun onderlinge relatie. Ze gingen hun mannelijkheid en vrouwelijkheid voor elkaar verbergen. (3) Dit was niet een ingrijpen van God, maar ze deden het gewoon. De verstoorde relatie tussen God en Zijn schepping wordt blijkbaar uitgebeeld in de relatie tussen Adam en Eva. Daarmee wordt duidelijk dat de aard van de onderlinge relatie tussen Adam en Eva dezelfde is als die tussen hen en God. 

De Schepper heeft dus een man-vrouw relatie met Zijn schepping en de natuurlijke gang van zaken tussen man en vrouw blijkt hiervan een afbeelding te zijn. Bij een man-vrouw relatie zijn liefde en voortplanting kenmerkend. Hetzelfde mogen we dus ook van de relatie God-schepping verwachten. God heeft een liefdesrelatie met de schepping en wil gemeenschap met haar om uit haar iets nieuws voort te brengen. Je zult deze gedachte op de volgende bladzijden nog verder uitgewerkt en door de Bijbel bevestigd zien worden. 

Genesis 2:25
“En zij waren beiden naakt, …; en zij schaamden zich niet”. 
Genesis 3: 8-10: 
“Zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs. En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij”. 
Genesis 3:7:
“Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten”. 

Vraagje: Ben jij altijd bereid God te ontmoeten voor iets nieuws?